پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE) پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE
وبلاگicon

درباره ما:

این شرکت با مشاورت اقتصادی با بهترین مدیران بازرگانی و پیدا کردن بهترین موقیت خرید تجاری برای درخواست کننده پرفرما را ایجاد میکند
این شرکت برای صدور پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE تاسیس شده است

بایگانی

منــوی سایت

ADv ADv ADv

نمونه پروفرما بر روی سایت

Performa Invoice

 

   1.Name  

 

  1. Designation

 

  1. Department                                          Organization

 


  1. Address
 

  1. Phone (O)                          (Resi.)                                Fax                    

          E-mail

 

  1. Enclosed please find Cash/Money Order/ DD/Cheque (local only) No.           issued by                   dt.  Payable to Director, LNJN, NICFS, Delhi for (Rupees.                                         ) towards supply of following LNJN NICFS Publication.

 

1.   Crime Against Women A Search for Peaceful Solution – by Dr. B. N. Chattoraj Rs 595/-

2.   Children of Women Prisoners in Indian Jails – by Dr. B. N. Chattoraj Rs. 600/-

 

Date                                                                       Signature

 

Fill & mail this coupon along with DD/MO To,

                                                                              The Director,

                                                                              LNJN NICFS, MHA, GOI                                                                                          Outer Ring Road, Rohini, Delhi -

                                                                              110085

 


پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE)