پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE) پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE
وبلاگicon
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

درباره ما:

این شرکت با مشاورت اقتصادی با بهترین مدیران بازرگانی و پیدا کردن بهترین موقیت خرید تجاری برای درخواست کننده پرفرما را ایجاد میکند
این شرکت برای صدور پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE تاسیس شده است

بایگانی

منــوی سایت

ADv ADv ADv

بررسی بازار جهت صادرات و واردات

چگونگی و مراحل بررسی بازار جهت صادرات و واردات

یک وارد کننده و یا یک صارد کننده باید حداکثر آگاهی ممکن را از امکانات و کششبازاری که می خواهد از آن کالایی وارد یا به آن صادرنماید , داشته باشد تا تنها بهیک فروشنده و یا یک خریدار متکی نگردد . زیرا در این صورت خود را در معرض نوساناتسیاسی یا اقتصادی و اجتماعی آن بازار خاص قرار می دهد که ممکن است ناگهان دسترسی بهاین بازار بر اثر مسائل اقتصادی یا سیاسی قطع شده و یا مشکلات عدیده ای بر سر راهخرید و یا فروش کالاد به بازار مورد نظر او به وجود آید . بنابراین لازم است باتقسیم ریسک (خطر) و پخش نمودن آن , از میزان خطرات احتمالی ناشی از تغییرات ناگهانیسیاسی – اقتصادی آن بازار بکاهد، این عمل در اصطلاح پراکنده نمودن خطر DIVERSIFICATION OF RISK مینامند.
 
وارد کننده یا صادر کننده بایستی در فرآیند عملیات و تصمیم گیری خود چهارمرحله زیر را به طور مشخص مورد توجه قرار دهد :
1- تحقیق و بررسی     RESEARCH
2-  ارزیابی ریسک ASSESS       
 3- تصمیم گیری       DECIDE
4- اقدام ACT         

اکنون به بررسی هر یک از چهار مرحله فوق می پردازیم .
1- تحقیق و بررسی
خریداریا فروشنده بررسی راجع به مسائل مربوط به بازار را می تواند به صورت زیرطبقه بندی نموده و سپس در مورد ارزیابی و تصمیم گیری راجع به هر کدام اقدام نماید . مسائلی را که او در مورد یک بازار بالقوه باید مورد بررسی قرار دهد عبارت است از :
الف ) شرائط جغرافیایی واجتمائی شامل:
1- محدودیت های سیاسی
2- امکانات و حجم بازار ( بیشتر مربوط به واردات می شود.)
3- تسهیلات بندری و فرودگاهی
4- مراکز جمعیت
5- اطلاعات مربوط به آب و هوا
البته در مورد صادرات مسائلی از قبیل سلیقه مصرف کننده و آداب و رسوم کشورخریدار و شناخت بازار مورد نظر و موضوع رقابت کالای صادراتی با کالای مشابه در همانبازار و موضوع رقابت کالای صادراتی با کالای مشابه در همان بازار و قیمت های موردرقابت را نیز باید مورد بررسی قرار داد.
ب) امکانات بازار شامل :
1- چه تعداد تولید کننده در بازار وجود دارد ؟
2-قیمت های بازار در چه سطحی است ؟
3- ظرفیت تولید آنها به چه میزان است ؟( بیشتر مربوط به صادرات می شود.)
* بهترین منبع اطلاعاتی مربوط به فروشندگان و یا تولید کنندگان وسائل و کالاهای موردنیاز اتاقهای بازرگانی هر کشور می باشد.
ج)در مورد صادرات:
در مورد صادرات نیز مسائل قابل بررسی دیگری وجود دارد :
ارسال پرسش نامه , بررسی به صورت نمونه گیری تصادفی از بازار خرده و عمده فروشی , تست کردن بازار به وسیله عرضه کالا به صورت محدود در یک محدوده کنترل شده از جملهروشهای بررسی بازار است.
د: بررسی وضعیت مالی تولید کنندگان  :
برا ی تحقیق در مورد وضعیت مالی و حس شهرت تجاری و قابلیت های شرکت های تولیدی ویا هر موسسه ای که قرار است با او وارد معامله بشویم می توانیم از بانکهای کارگزارخود کمک بگیریم . بدین طریق که با بانکی که کار می کنیم تماس گرفته و از آنها میخواهیم اطلاعات لازم را در مورد وضعیت مالی , سوابق و میزان قابل اعتماد بودن شرکتیکه می خواهیم با آن در آینده معاملا تی داشته باشیم برای ما تهیه نماید و بانک نیزاز یکی از بانکهای کارگزار خود در کشور آن شرکت یا سازمان فروشنده اطلاعاتمورد نظر را جویا شده و بانک کارگزار با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در آنکشور، این اطلا عات را بدست می آورد . البته ممکن است این اطلاعات صددر صد کاملنباشد و معمولاً بانکهایی که این اطلا عات را ارائه می دهند مسئو لیتی در مورد آنهانمی پذیرند اما با این وجود تصویری از وضعیت مالی , حجم معاملاتی و اعتباری و سابقهکار آن شرکت در اختیارما قرار می گیرد که می تواند به قضاوت ما در نسبت بهتواناییهای شرکت فروشنده کمک بیشتری بنماید . البته هر قدر شرکت بزرگتر و دارایفعالیت وسیعتری باشد , به دست آوردن اطلاعات کاملتر راجع به آن بالطبع آسانتر میباشد.

2-
ارزیابی ریسک یا خطر :

الف) انواع ریسک :
- ریسک مربوط به کالا: عبارت است از ریسک از بین رفتن کالا , خسارت دیدن, خسارتهنگام فروش مجدد در صورتی که کالا مورد قبول واقع نشود حمل مجدد ریسک ناشی از اینکهکالا به صورت بروات اسنادی وصولی و یا تجارت بر اساس حساب باز ,به کشور خریدارارسال و در انبار گمرک کشور مذکور وارد شود ولی خریدار از قبول آن خودداری نماید ,وبلاخره هزینه انبار داری وبیمه(در صورت عدم قبول کالا )نیز بایستی توسط فروشندهپرداخت گردد .
- ریسکی که مربوط به عدم پرداخت وجه کالا می شود: عبارت است از : ریسک ناشی ازبرقراری کنترل و مقررا ت محدود کننده ارزی و تغییرات مالی , کوتاهی و یا ناتوانیخریدار در پرداخت بهای کالا , جلوگیری از انتقال وجه به دلایل اقتصادی , جنگ و عللسیاسی , ضرر به خاطر نوسانات ارزی , ریسک عدم توانایی فروشنده نسبت به ساخت کالا وانجام تعهد خود و ریسک پایین بودن کیفیت کالا .

ب) چگونه تشخیص ریسکهای بالقوه :
-داشتن اطلاعات مفید و جدید درباره مسائل ذیل و مرور آنها
-شرایط بازار :آیا رونق اقتصادی در بازار مورد نظر برقرار است؟و اگر بازار دروضعیت رونق نیست چه موقع پیش بینی می شود به آن دست یابد.
-شرایط اقتصادی :ابعاد و ماهیت حجم پول د رگردش و عوامل مشخص کننده آن.
-شرایط سیاسی :جنگ,اعتصابات,شورش,ندستور عدم پرداخت یا تاخیر پرداختMoratorium, (سیاستهای محلی).
وضعیت مشتری :گزارش وضعیت مالی مشتری , اطلا عات راجع به بنیه مالی او .

ج: چگونه می توان ریسکهای موجود را کاهش داد ه یا حذف نمود.
بایدبا توجه به میزان احتمال خطر که قابل قبول برای صادر کنند ه و یا وارد کننده , باشد و همچنین با توجه به هزینه کاهش خطر , تصمیمات مقتضی گرفته شود .
برا ی کاهش ریسکهای مختلف باید با اتخاذ تصمیم مناسب و صحیح در آغاز کار و باتمهیدات صحیح , میزان ریسکها را کاهش دادکه این گونه تمهیدات به طور خلاصه عبارتند از : انتخاب بیمه مناسب , اخذ سیاهه بهارز مناسب , پوشش ارزی با پیش فروش یا خرید ارز , اتخاذ رویه صحیح برای تسویه مالی(واریز ) و مناسبترین سیستم پرداخت و دریافت .

3-
 تصمیم گیری  :
پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات و همچنین ارزیابی ریسک , بازرگان با جمع آوریمجموعه اطلاعات موجود خوداقدام به تصمیم گیری می نماید که چگونه و با چه فرد و یاموسسه ای و با چه هزینه ای وارد معامله گردد.

4-اقدام  :
این مرحله در واقع به عمل آوردن تصمیمی است که پس از بررسیهای ضروری اطلاعات بهدست آمده درمراحل قبل اتخاذ گردیده است , که با اخذ پروفرما آغاز می نمود.
* برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پروفرما میتوانید به اینجا مراجعه نمائید.

خریدار و فروشنده در هنگام اقدام به عقد قرار داد خرید و فروش ,نکات زیر را مدنظر دارند:
الف)نکات مورد توجه خریدار
1-  آیا کالایی را که سفارش داده است بدست خواهد آورد؟
2-  آیا کالای مورد سفترش در شرایط خوب و به موقع به دست او خواهد رسید؟
3- بهترین شرایط پرداخت که منافع او را تامین می نماید چیست؟
4-  آیا می تواند اعتبار مدت دار برای پرداخت وجه کالا به دست بیاورد و یا آنکهمی تواند پرداخت را از طریق بروات مدت دار انجام دهد ؟
البته مورد ۴ بیشتر به تامین سرمایه و منابع مالی جهت خرید مربوط می شود تا بهروش پرداخت که قرار داد بر اساس این نیاز تنظیم می گردد.

ب)نکات مورد توجه فروشنده:
1- آیا وجه کالائی را که می فروشد به دست می آورد ,بهترین روش جهت کاهش خطر ودریافت به موقع وجه چه خواهد بود؟
2-چه موقع وجه کالا را به دست خواهد آورد ؟
این مورد مسئله تامین مالی می باشد که پیش پرداخت می تواند تا حدی مساله نقدینگیاو را حل نماید.
3- آیا مجوزهای خاص برای صدور کالا به کشور مورد نظر نیاز دارد؟
 


پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE اخذ پیش فاکتور(پروفرما اینویس PERFORMA INVOICE)